понеделник, 26 януари 2009 г.

Спестовните застраховки „Живот”:


Застраховки живот Една незаменима част от инвестиционното портфолио


Въпреки че на Запад едва ли има инвеститор, чието портфолио да не включва и някакъв вид спестовна застраховка, в България търсенето на тези полици все още предстои да се развие. За разлика от чисто рисковите покрития, спестовните застраховки притежават този плюс, че клиентът ще получи плащането по договора си независимо дали се е случило определено рисково събитие или не. По този начин заплатените вноски не само не се губят, но и практически представляват сигурна инвестиция с определена печалба.


Дължимите премиипо спестовните застраховки са по принцип значително по-високи от тези договори, които покриват единствено риска от определено събитие, като смърт или нетрудоспособност. Затова е добре потребителят да се обърне към опитен посредник, който да му помогне да реши кой продукт би бил най-изгоден в конкретната ситуация. За целта би трябвало да се изчислят и сравнят съответните очаквани приходи, в случай че сумите се вложат в друг вид инвестиция, като ценни книжа, или ако са доверени на депозит. От съществено значение е факта, че при застраховките „Живот” се ползват данъчни облекчения в размер на до десет процента от данъчната основа.
Въпреки че засега пазарът на спестовни застраховки в България все още предстои да се развива с покачването на доходите и осведомеността на потребителите, спектърът на предлаганите продукти не отстъпва на този в по-развитите държави.


Най-разпространенитев страната видове договори са смесената застраховка „Живот”, женитбената застраховка, застраховка „Образование”, детската спестовна застраховка, пенсионната застраховка и застраховката „Живот”, свързана с инвестиционен фонд.
Характерно за смесената застраховка „Живот” е, че заплащането на сумата по полицата е гарантирано. Този вид договори се сключват за определен период от време. Дори ако рисковото събитие – например смърт или нетрудоспособност, не се случи преди да изтече този срок, то тогава застрахованото лице все пак получава вноските си обратно в края на периода, плюс определена натрупана доходност. Типично за този вид полици е, че пълното покритие важи от първия ден на сключване на договора. Експерти съветват, че най-удачното решение при смесените застраховки „Живот” е те да са с възможно най-дълъг срок на действие. Добре е да се помни, че компанията може да откаже да поеме риска, ако страдате от някакво заболяване, или да поиска по-високи вноски. Това е една от причините договор за 25 години например да е по-подходящ от такъв за 10, тъй като нямате гаранция, че ако изберете по-кратък период и след това се разболеете, ще успеете да удължите срока на покритието си на същата цена.


Смесената спестовна застраховка„Живот” може да се сключи както индивидуално, така и колективно. Вторият случай е особено подходящ за работодатели и обикновено се използва от тях в полза на служителите им.
Женитбената застраховка и тази за образование са по същество детски спестовни застраховки. Докато в общия случай договорената сума се заплаща, когато детето навърши определена възраст, при другите два вида продукти освен този срок е предвидено и настъпването на определено събитие – сватба или приемане във висше учебно заведение. Дори и детето ви обаче да не бърза да застане пред олтара, или откаже да следва, няма опасност вноските да бъдат изгубени. Застрахователната сума все пак ще бъде заплатена след изтичането на срока на полицата.
Освен естественото желание на всеки да се погрижи на наследниците си, не трябва да се пренебрегва и осигуряването на нуждите в третата възраст.


Пенсионните или още наричани рентни застраховкигарантират един допълнителен доход за хората, които вече са излезли от пазара на труда. Този вид договори са обвързани с определен срок, и след изтичането му или навършването на определена възраст, застрахователната сума започва да бъде изплащана по различни начини. При пожизнената рента, клиентът получава месечни, тримесечни или годишни вноски до края на живота си, а при срочната рента – до изтичането на определен период. Разнообразието от продукти е сравнително голямо, като на българския пазар се предлага и пренумерандо рента, която се изплаща в края на годината, разсрочена рента, получавана на части през годината, отсрочена рента, при която отпускането на вноските започва след определен срок и нарастваща рента, която се покачва аритметично с всяко плащане. Особеност при тази полици е, че здравословното състояние на застрахования обикновено не се взема в предвид.


Може би най-интересните,а и най-нови спестовни застраховки „Живот” са свързаните с инвестиционен фонд. При тях размерът на застрахователното покритие е абсолютно гарантиран и се определя от клиента. За да се избегнат рисковете на валутния обмен, всички разплащания могат да бъдат в избрана валута.
За тези продукти е характерно, че спестовната част от застрахователната премия се влага в инвестиционни фондове, посочени от клиента. Той запазва правото си да промени или да раздели спестовната част на премията между няколко инвестиционни фонда, както и да промени размера на застрахователната сума или съотношението между рисковата и спестовната част. Тези условия гарантират гъвкавост при сравнително висока доходност на вложението.


Конкретните параметрина договора при една от една от водещите в България застрахователни компании може да дадат на потребителите по-ясна представа за тарифите и ползите от спестовните застраховки.
При застрахователна сума от 20 хиляди лева за клиент на възраст 35 години и срок на полицата от две десетилетия, месечната вноска при разсрочено плащане ще е 82 лв., а еднократната – 14 640 лв. Доходността, която ще получите след изтичането на периода, може да се изчисли само приблизително, тъй като допълнителната лихва се определя в началото на всяка година. При среден лихвен процент от около 8 на сто обаче, тази допълнителна лихва ще надмине 34 хил. лв. при еднократно плащане и ще е близо 14 хил. лв., ако при сключване на договора сте избрали варианта с разсрочено плащане.
За сравнение, дължимите премии за една чисто рискова застраховка за клиент на същата възраст ще са около 1600 лв., при застрахователна сума от 50 хиляди лева и срок на полицата пет години. Ако рисковото събитие обаче не се случи в определения период, всички вноски ще бъдат загубени.
Разбира се, може да се обсъди варианта за сключване на чисто рискова застраховка, а разликата от дължимите премии да се вложи в друг вид инвестиция.
Специалистите обаче препоръчват да разпределите портфолиото си така, че спестовната застраховка да остане задължителна част от него, редом с другите избрани позиции. Играта на фондовата борса например може да донесе значително по-висока доходност, но рисковете там са и много по-сериозни, така че този вид вложения не могат да заменят сигурността на спестовните застраховки.


На уеб сайта zastrahovamse.com можете да заявите застраховка живот по интернет и да получите надеждна и безплатна консултация

Няма коментари:

Публикуване на коментар